Många lågvuxna, "buskigare" bambu kan klippas tillbaka ända till marknivå på våren för att stimulera nybildningen av skott och blad. En del av de mindre bambuarterna och deras varieteter kan om de lämnas oklippta bli ganska rankiga och tråkiga i formen, men om de klipps ner vartannat år får man däremot en tät och vacker tuva. Många Pleioblastus-, Sasa-, Sasella- och Shibatea-arter växer mycket vackrare om de behandlas på detta sätt.

Bambu som planterats som friväxande häck eller höga solitärer kräver ingen beskärning, men på äldre exemplar kan man med fördel gallra bort en del av de gamla bamburören för att få in ljus och luft i plantan och för att yngre, vackert färgade bamburör ska synas bättre. Detta gäller främst de storvuxna Phyllostachys-arterna som inte bildar så täta bestånd som t.ex. berg- och glansbambu. Hos de två senare tar man bara bort döda eller skadade bamburör och sådana som växer åt ett olämpligt håll.

Plantering, jordmån och näringskrav

Bambu kan i princip planteras under hela växtsäsongen men jorden bör ha hunnit bli varm. Sensommaren är förmodligen den mest gynnsamma tiden för plantering eftersom jorden då är varm och det är också under denna period som rhizomtillväxten sker och anlagen för nästa års skott bildas. Om man planterar på försommaren när de nya skotten börjat skjuta fram måste man vara försiktig eftersom de mycket lätt bryts av.

Bambu ska inte planteras djupare än i krukan den köptes i och eftersom bambu har ett relativt grunt rotsystem, sällan djupare än 40 cm, så behöver man inte heller gräva eller luckra jorden särskilt djupt i samband med planteringen.

Bambu anses trivas bäst i neutral eller svagt sur jord, men klarar också måttligt alkaliska jordar och i många olika typer av jord så länge den är väldränerad. Det finns bara några få arter som klarar att växa i vattensjuk mark medan flertalet kvävs om jorden är för blöt. Det är alltid en fördel att regelbundet tillföra kompostjord, men detta år särskilt viktigt i samband med plantering, inte minst om jorden är tung och innehåller mycket lera. Kompost ökar mullhalten och näringsvärdet i jorden och förbättrar jordstruktur och dränering.

Bambu trivs allra bäst om den gödslas regelbundet med 25-50g per m2 av ett gödselmedel som innehåller 10% kväve, 5% fosfor och 5% kalium. Första gödselgivan ger man i mars - april för att stimulera tillväxten hos de nya skotten och den andra i juli - augusti för att ge näring åt rhizomerna.

Bambusida: 1 - 2 - 3 - 4

© BlueSage

Om knappraden till vänster saknas - klicka här

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phyllostachys edulis (Osaka)

Yushania maculata

Pleioblastus pygmaeus